เบอร์โทรศัพท์/หมายเลขบัตรประชาชน/passport :
ลำดับที่ BIB ชื่อ - สกุล จำนวนเงินที่โอน วัน / เวลา ประเภท เบอร์เสื้อ เลขพัสดุ พิมพ์